Werkwijze

Nadat u zich heeft aangemeld nodig ik u uit voor een intake. Samen bespreken wij wat het probleem is en hoe de behandeling eruit zal zien.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden door te bellen, via e-mail of via het aanmeldformulier op deze site. Als ik niet meteen bereikbaar ben, laat uw gegevens achter en ik zal binnen een paar dagen contact met u opnemen. In een kort telefonisch gesprek zullen wij een eerste inschatting maken of u in mijn praktijk op uw plek bent, ik zal u vertellen wat u naar de intake mee moet nemen en een intakeafspraak met u maken.

Intake

De intake is bedoeld voor een wederzijdse kennismaking. Het is belangrijk dat er een klik tussen ons ontstaat.  Tijdens de intake wordt dieper ingegaan op uw vraag, uw leefsituatie, achtergrond en verwachtingen van de behandeling. Aan het eind van de intake zal ik met u mijn conclusies delen en een behandelvoorstel doen. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig om een helder beeld te krijgen. In sommige gevallen gebruik ik vragenlijsten. Omdat de behandeltrajecten in de Basis GGZ kortdurend zijn is het belangrijk om een duidelijke focus voor de behandeling te kiezen om voldoende resultaat te boeken.

Als blijkt dat uw probleem toch te complex is of dat ik de benodigde expertise niet in huis heb zal ik u helpen met het zoeken naar alternatieven.

Meenemen naar de intake: een geldige verwijsbrief van uw huisarts, verzekeringspasje, identiteitsbewijs.

Behandeling

De duur van de behandeling voor uw klacht is afhankelijk van uw hulpvraag en de complexiteit van de problematiek. De behandelingen binnen mijn praktijk zijn kortdurend. Met behulp van de zorgvraagtypering kan ik een inschatting geven hoe lang de behandeling gaat duren.

Behandelingen zijn behandelconsulten en worden ook zo in rekening gebracht. Een behandelconsult duurt 60 minuten. Ik factureer het aantal minuten dat we hebben ingepland, tenzij dit meer dan 15 minuten afwijkt van de planning. Indien er sprake is van e-health wordt deze tijd ook als behandelconsult in rekening gebracht. Dit kan een online afspraak zijn of meerdere contactmomenten over de dag zijn die bij elkaar worden opgeteld

No Show

Het kan gebeuren dat u verhinderd bent om naar een afspraak te komen. Ik verzoek u om dit zo snel mogelijk maar minstens 24 uur van te voren te laten weten. Uw afspraak kan dan aan iemand anders gegeven worden.

U kunt zich afmelden via telefoon/app 06-13159111 of met een email: info@olgakuyperpsychologie.nl. Let op dat u hierin geen persoonsgegevens deelt. Via de het cliënten portaal kunt u zich ook afmelden.

Bij het te laat annuleren wordt er € 50  in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Wachttijden

De praktijk heeft momenteel (januari 2024) een aanmeldstop. Wegens drukte kunnen we de aanmeldingen niet tijdig verwerken. Voor behandelingen in de buurt adviseer ik u te kijken op www.svp-voorschoten.nl. Eventueel kunt u contact opnemen met uw huisarts of verzekeraar voor wachtlijstbemiddeling. Indien je een EMDR behandeling zoekt voor traumagerelateerde klachten verzoek ik je eerst telefonisch contact op te nemen. Deze wachttijd is vaak korter voor deze behandeling.

Klachten en geschillen regeling

Ik zal altijd proberen u zo goed mogelijk te helpen. Mocht u ergens niet tevreden mee zijn nodig ik u uit om dit zo snel mogelijk met mij te bespreken. Ik vertrouw erop dat wij er samen uit kunnen komen. Mocht dat echter niet lukken kunt u zich wenden tot de klachten- en geschillencommissie van de NIP. 

Het klachten en geschillenreglement van de praktijk kunt u hier lezen.

Kwaliteitstatuut

Kunt u lezen hier

Kwaliteit

  • Ik ben als GZ-psycholoog lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (N.I.P.), geregistreerd als lichaamsgericht werkende psycholoog en in het register van gezondheidszorgpsychologen. Om geregistreerd te blijven als N.I.P. psycholoog moet ik me elke 5 jaar laten herregistreren, waarbij er gekeken wordt of er voldoende bijscholing is gevolgd, voldoende intervisie met collega’s is uitgevoerd en andere punten die de kwaliteit ten goede komt.
  • Elke 5 jaar doe ik mee aan een visitatietraject van de NIP. Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering verhogen en waar nodig aan te scherpen. De beroepscode van de NIP vormen de basis van de visitatie. Deze zijn gebaseerd op relevante wet- en regelgeving zoals de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo), Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet, Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), etc.
  • Voor kwaliteitsdoeleinden neem ik deel aan intervisie en supervisie. Mogelijk worden vragen rondom je probleemstelling daar, geanonimiseerd, besproken.